welke belastingen betaal je als ondernemer

Welke belastingen betaal je als ondernemer?

Inhoudsopgave artikel

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het betalen van verschillende belastingen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende belastingen die van toepassing zijn op jouw bedrijf, zodat je hier tijdig aan kunt voldoen en boetes en rente kunt voorkomen.

De belastingen die je als ondernemer moet betalen verschillen afhankelijk van de grootte en structuur van je onderneming. Hieronder bespreken we de belangrijkste belastingen waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Belangrijkste Punten:

  • Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het betalen van verschillende belastingen.
  • Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende belastingen die van toepassing zijn op jouw bedrijf.
  • De belastingen die je als ondernemer moet betalen verschillen afhankelijk van de grootte en structuur van je onderneming.

Inkomstenbelasting voor ondernemers

Als ondernemer dien je jaarlijks inkomstenbelasting te betalen over de winst die je hebt behaald met je bedrijf. Deze winst wordt gezien als persoonlijk inkomen en daarom is het van belang om hier op een juiste manier aangifte van te doen. In deze sectie zullen we je meer vertellen over de inkomstenbelasting voor ondernemers.

De hoogte van de inkomstenbelasting die je moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij kun je denken aan de hoogte van je winst, eventuele aftrekposten en heffingskortingen waar je recht op hebt.

Als ondernemer kun je gebruik maken van verschillende aftrekposten om je belastbare winst te verlagen. Denk hierbij aan aftrekposten voor zelfstandigen, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Ook kun je kosten die je maakt voor je bedrijf aftrekken van de winst, zoals kosten voor huur, inkoop, personeel en marketing. Dit kan resulteren in een aanzienlijke verlaging van je belastingafdracht.

Het is belangrijk om de juiste gegevens te vermelden bij het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. Deze gegevens moeten volledig en correct zijn, om te voorkomen dat je achteraf nog extra belasting moet betalen of aangeklaagd wordt voor fraude. Daarom is het verstandig om je aangifte te laten verzorgen door een boekhouder of belastingadviseur.

Belastingtarieven voor ondernemers

De hoogte van de inkomstenbelasting die je moet betalen als ondernemer, hangt af van de schijf waarin je terechtkomt. In 2021 zijn er vier belastingschijven:

Belastingschijf Tarieven
Schijf 1: €0 t/m €68.507 37,1%
Schijf 2: €68.508 t/m €147.540 49,5%
Schijf 3: €147.541 t/m €210.381 49,5%
Schijf 4: Vanaf €210.382 49,5%

Als ondernemer kun je ook te maken krijgen met andere belastingtarieven, zoals de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting (BTW). Het is daarom van belang om op de hoogte te blijven van de fiscale verplichtingen die gelden voor jouw bedrijf.

Informatie over omzetbelasting (BTW)

Omzetbelasting, ook wel bekend als BTW, is een heffing op de verkoop van goederen en diensten die wordt betaald door de consument. Als ondernemer ben je verplicht om BTW in rekening te brengen bij je klanten en deze af te dragen aan de Belastingdienst.

De hoogte van de BTW is afhankelijk van het soort product of dienst dat je verkoopt. In Nederland geldt een algemeen tarief van 21% en een verlaagd tarief van 9% voor bepaalde producten en diensten, zoals voedingsmiddelen, boeken en geneesmiddelen.

omzetbelasting BTW

Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor verschillende regelingen wat betreft de omzetbelasting. Zo zijn er regelingen voor kleine ondernemers, waardoor je minder administratieve verplichtingen hebt en minder vaak aangifte hoeft te doen. Ook kun je in sommige gevallen gebruik maken van de margeregeling, waarbij je alleen BTW betaalt over het verschil tussen de inkoopprijs en verkoopprijs van een product.

Regeling Doelgroep Voordelen
Kleineondernemersregeling Ondernemers met een omzet van minder dan €20.000 per jaar Minder administratieve verplichtingen en mogelijk vrijstelling van betalen van BTW
Margeregeling Ondernemers die gebruik maken van de wederverkoop van gebruikte goederen Alleen BTW betalen over het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs

Het is belangrijk om je als ondernemer goed te laten informeren over de regels en mogelijkheden wat betreft de omzetbelasting. Zo voorkom je dat je onnodig te veel BTW betaalt of onjuiste aangifte doet. Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst of schakel een belastingadviseur in.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een belangrijke belasting voor besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Deze belasting wordt geheven over de winst die een onderneming behaalt en bedraagt momenteel maximaal 25%. Het tarief hangt af van de hoogte van de winst.

Wanneer een vennootschap verliezen lijdt, kan dit verrekend worden met winsten uit voorgaande of toekomstige jaren. Dit wordt verliesverrekening genoemd. Verliesverrekening kan gunstig zijn voor een onderneming, omdat hierdoor minder of geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.

Er zijn ook bepaalde aftrekposten die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de vennootschapsbelasting. Zo kan een onderneming gebruik maken van de innovatiebox, waardoor een deel van de winst belast wordt tegen een lager tarief van slechts 9%. Daarnaast zijn er aftrekposten voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en voor speur- en ontwikkelingswerk.

Vrijstellingen

Er zijn ook bepaalde vrijstellingen van toepassing op de vennootschapsbelasting. Zo zijn stichtingen en verenigingen die geen onderneming drijven volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ook zijn er bepaalde vrijstellingen voor kleine ondernemingen. Een onderneming is een kleine onderneming als de winst niet hoger is dan €200.000 per jaar.

Jaarlijkse aangifte

Elke vennootschap moet jaarlijks aangifte doen van de vennootschapsbelasting. In deze aangifte moet de winst van het boekjaar worden opgegeven en moeten eventuele verrekeningen en aftrekposten worden vermeld. De Belastingdienst rekent zelf uit hoeveel vennootschapsbelasting er betaald moet worden.

Een goede administratie is van groot belang voor de vennootschapsbelasting. Het bijhouden van een correcte boekhouding en het bewaren van financiële documenten is verplicht. Zo kunnen eventuele aftrekposten en verrekeningen worden aangetoond en kan de aangifte correct worden ingevuld.

vennootschapsbelasting

Loonbelasting en sociale premies: wat moet je als ondernemer weten?

Als ondernemer met personeel ben je verplicht om loonbelasting en sociale premies in te houden op het salaris van je medewerkers. Hiermee draag je bij aan de financiering van de sociale zekerheid en zorg je ervoor dat je medewerkers netto over voldoende inkomen beschikken.

De loonbelasting wordt berekend over het loon van je werknemers en ingehouden op het salaris. Het tarief van de loonbelasting hangt af van het belastbaar inkomen van je medewerkers. Daarnaast ben je als werkgever verplicht om premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen te betalen. De premies volksverzekeringen zijn een percentage van het brutoloon en bestemd voor de AOW, Anw en Wlz. De werknemersverzekeringen zijn bestemd voor de WW, WIA en ZW en worden berekend over het loon tot een bepaald maximum.

Wat zijn de verplichtingen als werkgever?

Als werkgever ben je verplicht om de loonbelasting en sociale premies in te houden op het salaris van je medewerkers en deze af te dragen aan de Belastingdienst. Daarnaast moet je als werkgever ook aangifte doen van de ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Dit moet maandelijks of per vier weken gebeuren.

Bovendien ben je als werkgever verplicht om een loonadministratie bij te houden. Hierin registreer je onder andere het brutoloon, de inhoudingen en de uitbetaalde nettolonen. Deze administratie moet je minimaal zeven jaar bewaren en is belangrijk bij een controle van de Belastingdienst.

Hoe kun je als ondernemer loonbelasting en sociale premies berekenen?

Als werkgever kun je gebruik maken van de rekenhulp van de Belastingdienst om de loonbelasting en premies te berekenen. Hierbij moet je rekening houden met het brutoloon van je medewerkers, de leeftijd, het soort contract en eventuele bijzondere situaties zoals zwangerschapsverlof of ziekte.

Wat zijn de consequenties bij niet naleven van deze verplichtingen?

Als werkgever ben je verplicht om de loonbelasting en sociale premies in te houden en af te dragen, evenals het doen van aangifte en het bijhouden van een loonadministratie. Bij niet naleven van deze verplichtingen riskeer je naheffingen, boetes en eventueel strafrechtelijke vervolging. Het is daarom belangrijk om deze verplichtingen serieus te nemen en op tijd aangifte te doen en de premies af te dragen.

Zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten

Als zelfstandig ondernemer kun je gebruikmaken van verschillende aftrekposten om je belastbare winst te verlagen en zo minder belasting te betalen. Een van de belangrijkste aftrekposten is de zelfstandigenaftrek. Hieronder vind je meer informatie over deze aftrekpost en andere aftrekposten die relevant kunnen zijn voor jouw bedrijf.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrekpost voor zelfstandig ondernemers. In 2021 bedraagt deze aftrekpost €6.670,-. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je minimaal 1.225 uur per jaar moet werken aan je bedrijf. Als starter kun je in de eerste 5 jaar gebruikmaken van extra aftrekposten, zoals de startersaftrek.

MKB-winstvrijstelling

Als ondernemer kun je gebruikmaken van de MKB-winstvrijstelling. Dit is een aftrekpost die geldt voor de winst uit onderneming na aftrek van de zelfstandigenaftrek. In 2021 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 14% van de winst. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen over je winst.

Investeringen

Als je investeert in bedrijfsmiddelen, zoals een computer of bedrijfsauto, kun je gebruikmaken van de investeringsaftrek. Er zijn verschillende soorten investeringsaftrek, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Door gebruik te maken van de investeringsaftrek kun je een deel van je investering aftrekken van de winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Andere aftrekposten

Naast bovengenoemde aftrekposten zijn er nog andere aftrekposten waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld kosten die je maakt voor je bedrijf aftrekken van de winst, zoals reiskosten, kantoorkosten en marketingkosten. Ook kun je gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve (FOR), waarbij je een deel van je winst mag reserveren voor je pensioen.

Door gebruik te maken van aftrekposten kun je als ondernemer flink besparen op je belastingaanslag. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de verschillende aftrekposten en te bepalen welke voor jouw bedrijf relevant zijn.

zelfstandigenaftrek

Btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting

Als ondernemer ben je verplicht om btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting te doen. Het is belangrijk om deze aangiftes correct en op tijd in te dienen om boetes en problemen met de Belastingdienst te voorkomen.

Voor de btw-aangifte moet je periodiek aangeven hoeveel omzet je hebt behaald en hoeveel btw je daarover hebt berekend. Meestal doe je dit per kwartaal, maar het kan ook zijn dat je iedere maand of jaarlijks aangifte moet doen. Zorg ervoor dat je altijd de juiste bedragen invult en dat je onderscheid maakt tussen de verschillende btw-tarieven. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van je btw-aangifte, kun je een belastingadviseur inschakelen.

Voor de aangifte inkomstenbelasting moet je aangeven hoeveel winst je hebt gemaakt met je onderneming en hoeveel belasting je daarover moet betalen. Als je ook in loondienst bent, moet je je inkomsten uit loondienst hierin meenemen. Deze aangifte doe je jaarlijks. Het is belangrijk om alle relevante kosten en aftrekposten mee te nemen in je aangifte, zodat je niet te veel belasting betaalt. Als je hier hulp bij nodig hebt, kun je een belastingadviseur inschakelen.

Tip: Zet de data van de btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting in je agenda, zodat je deze niet vergeet!

Administratieve verplichtingen

Als ondernemer heb je verschillende administratieve verplichtingen waar je aan moet voldoen. Het is belangrijk om deze verplichtingen serieus te nemen en op tijd te voldoen, om boetes en problemen met de Belastingdienst te voorkomen.

Boekhouding bijhouden

Als ondernemer ben je verplicht om een goede administratie bij te houden. Dit houdt in dat je alle financiële gegevens van je bedrijf systematisch en overzichtelijk moet vastleggen. Hierbij kun je denken aan facturen, bonnen en bankafschriften.

Daarnaast moet je een jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf over het afgelopen jaar.

Bewaarplicht

Als ondernemer ben je verplicht om je administratie 7 jaar te bewaren. Dit geldt voor alle financiële gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing. Ook e-mails en andere digitale documenten vallen hieronder.

Facturen opstellen

Als ondernemer ben je verplicht om facturen op te stellen voor de producten of diensten die je levert. Deze facturen moeten voldoen aan bepaalde eisen, zoals het vermelden van het btw-bedrag en het KvK-nummer van je bedrijf.

“Een goede administratie is essentieel voor het succes van je bedrijf.”

BTW-aangifte doen

Als ondernemer ben je verplicht om BTW-aangifte te doen. Dit houdt in dat je aangeeft hoeveel omzet je hebt gedraaid en hoeveel BTW je daarover moet afdragen aan de Belastingdienst. Dit moet je per kwartaal of per maand doen, afhankelijk van de omvang van je bedrijf.

Aangifte inkomstenbelasting doen

Als ondernemer ben je verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen. Hierbij geef je aan hoeveel winst je hebt gemaakt met je bedrijf en hoeveel belasting je daarover moet betalen. Dit moet je doen voor 1 mei van het daaropvolgende jaar.

Door je administratieve verplichtingen serieus te nemen en op tijd te voldoen, voorkom je problemen met de Belastingdienst en kun je je focussen op het succesvol runnen van je bedrijf.

Belastingadvies en -aangifte uitbesteden

Als ondernemer kan het uitbesteden van je belastingaangifte en het inwinnen van belastingadvies veel voordelen bieden. Het kan je tijd besparen en ervoor zorgen dat je geen fouten maakt in je aangifte.

Een belastingadviseur kan je helpen bij het invullen van je belastingaangifte en kan je adviseren over belastingzaken die voor jouw specifieke situatie van toepassing zijn. Deze adviseur is op de hoogte van de laatste belastingregels en kan je helpen om te besparen op je belastingaanslag.

Het is belangrijk om de juiste belastingadviseur te kiezen. Kijk naar referenties en ervaring met vergelijkbare ondernemers of bedrijven. Bepaal ook vooraf welke werkzaamheden je wilt uitbesteden en welke verantwoordelijkheden je zelf wilt behouden.

Zorg ervoor dat je goede afspraken maakt over de kosten voor het belastingadvies en het uitbesteden van je belastingaangifte. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Met de hulp van een professionele belastingadviseur kun je ervoor zorgen dat je belastingzaken op orde zijn en kun je je richten op de groei van je bedrijf. Overweeg daarom eens om je belastingaangifte en -advies uit te besteden.

FAQ

Welke belastingen betaal je als ondernemer?

Als ondernemer moet je verschillende belastingen betalen, waaronder inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW), vennootschapsbelasting, loonbelasting en sociale premies. Daarnaast zijn er ook aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek die je kunt gebruiken om je belastbare winst te verlagen.

Hoe werkt de inkomstenbelasting voor ondernemers?

Als ondernemer ben je verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de winst die je behaalt met je bedrijf. De hoogte van de inkomstenbelasting is afhankelijk van je belastbare winst en het bijbehorende tarief.

Wat is omzetbelasting (BTW) en hoe werkt het?

Omzetbelasting, ook wel bekend als BTW, is een belasting die je als ondernemer moet rekenen over de goederen en diensten die je levert. Je draagt de BTW af aan de Belastingdienst. De hoogte van de BTW is afhankelijk van het geldende tarief en de omzet die je behaalt.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is een belasting die van toepassing is op besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Het tarief van de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de behaalde winst.

Wat houdt loonbelasting en sociale premies in?

Als ondernemer met personeel ben je verplicht om loonbelasting en sociale premies in te houden op het salaris van je medewerkers. Deze belastingen worden vervolgens afgedragen aan de Belastingdienst en sociale verzekeringsinstellingen.

Wat is de zelfstandigenaftrek en welke aftrekposten zijn er nog meer?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost speciaal voor ondernemers. Het is een bedrag dat je mag aftrekken van je belastbare winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Daarnaast zijn er nog andere aftrekposten, zoals de MKB-winstvrijstelling en de investeringsaftrek.

Hoe doe ik btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting?

Btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting zijn verplichte taken voor ondernemers. Je kunt deze aangiftes digitaal indienen via het online portaal van de Belastingdienst. Het is belangrijk om de aangiftes correct en tijdig in te vullen.

Wat zijn de administratieve verplichtingen voor ondernemers?

Als ondernemer heb je verschillende administratieve verplichtingen, waaronder het bijhouden van een correcte boekhouding en het bewaren van financiële documenten. Je moet ook jaarlijks een jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Is het verstandig om belastingadvies in te winnen en mijn belastingaangifte uit te besteden?

Het kan zeker verstandig zijn om belastingadvies in te winnen en je belastingaangifte uit te besteden aan een professionele belastingadviseur. Zij hebben de kennis en ervaring om je te helpen bij het optimaliseren van je belastingpositie en het voldoen aan alle fiscale verplichtingen.

deel dit artikel op je social media